Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Metodické pokyny ke Sčítání hnízdních populací vodních ptáků a Monitoringu vodních ptáků v době migrace (duben / říjen)

Sčítání hnízdních populací vodních ptáků (resp. Monitoring vodních ptáků v době migrace) je jednoduchý monitorovací program zaměřený na zjištění početností u nás hnízdících druhů vodního ptactva. Data získaná prostřednictvím tohoto programu budou využita i pro potřeby probíhajícího atlasového mapování.

 

Termíny sčítání

První kontrola se provádí ve druhé polovině května, druhá ve druhé polovině června a třetí kontrola (zaměřená především na rodinky vodních ptáků) pak probíhá v červenci. Volba termínu není striktně vázána na konkrétní datum. V případě dubnového a říjnového sčítání je vždy stanoven doporučený termín (viz www.waterbirdmonitoring.cz), jakékoliv údaje z dubna, resp. října jsou však vítány.

 

Lokality

Sčítání se provádí na všech lokalitách s výskytem vodního ptactva, jako jsou rybníky, přehradní nádrže, jezera, štěrkoviště, pískovny, řeky, záplavové oblasti řek, kanály a další. Pro účely tohoto monitoringu se za lokalitu považuje lokalita vymezená v rámci programu Monitoringu vodních ptáků v ČR www.waterbirdmonitoring.cz/programy/. Na této stránce se přihlašujte na lokality, na nichž se rozhodnete sčítat vodní ptáky. Pokud objevíte jinou, zde neuvedenou zajímavou lokalitu, na které budete chtít provádět sčítání hnízdních populací vodních ptáků, neváhejte nás kontaktovat (viz níže). Obdobně nás neváhejte kontaktovat v případě jakýchkoliv problémů s přihlašováním na lokality na e-mail: iwccz@post.cz.

 

Zaznamenávané druhy

Během sčítání se zaznamenávají údaje o výskytu typických druhů vodních a u vody žijících ptáků z řádů potáplice, potápky, veslonozí, brodiví, vrubozobí, krátkokřídlí, dlouhokřídlí, ale i údaje o druzích s užším vztahem k vodnímu prostředí z ostatních řádů, jako např. orel mořský, moták pochop, ledňáček říční, skorec vodní. Zaznamenávání pěvců není povinné kromě skorce vodního. Zaznamenávají se i pozorování nepůvodních druhů (pravděpodobně uniklých ze zajetí), což přispívá k lepšímu celkovému odhadu jejich početnosti ve volné přírodě.

 

Metodika sčítání

Sčítání se provádí na každé monitorované lokalitě třikrát (hnízdní populace), resp. jednou (migrace). Při kontrolách projdeme celou lokalitu podél břehu a zkontrolujeme všechny zátoky a nepřehledná místa. Ptactvo se nesčítá jen na vodní hladině, ale i na přilehlých štěrkových naplaveninách, porostech rákosu a v břehových porostech přilehlých k lokalitě.

 • Na malých vodních tocích procházíme po břehu na celém vymezeném úseku. Během sčítání zapisujeme jen ty jedince, kteří nám proletí za záda nebo do stran, a až na konci sčítání zaznamenáme ty, které jsme tlačili ve směru svého pohybu před sebou.
 • Na větších vodních tocích, velkých rybnících a přehradách, kde není možné jít přímo po jejich břehu, se zastavujeme na břehu v takových místech a intervalech, abychom měli dobrý přehled o celé kontrolované lokalitě.
 • Na malých vodních nádržích je možné sčítat z jednoho bodu, pokud z něho máme přehled o celé kontrolované lokalitě.

 

Ptáci:

 • Zaznamenáváme celkový počet jedinců daného druhu.

U druhů, kde je možné rozlišit pohlaví (veškeré druhy kachen, moták pochop) sčítáme odděleně samce a samice. U těchto druhů se pokuste určit pohlaví všech dospělých jedinců.

 • Zjišťujeme počet skupinek (rodinek) s mladými, a to pokud možno u každé rodinky zvlášť. Pokud bude zjištěna smíšená skupinka (rodinka) tvořená jedinci více druhů, zaznamenáme počet dospělých jedinců a počet mladých jedinců jednotlivých druhů v každé skupince.
 • Dále zjišťujeme věk mláďat (ve 2 kategoriích): malá mláďata v prachovém peří (1. – 3. týden života), větší mláďata s obrysovými pery (4. a další týden života). Do poznámky můžete uvádět bližší určení stáří dle metodik, které najdete na www.waterbirdmonitoring.cz
 • Uvádíme kategorie hnízdního výskytu dle metodiky Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v ČR (dobrovolně, včetně vysvětlení v poznámce).

 

Lokalita:

 • Zaznamenáváme výšku vodní hladiny (4 kategorie): lokalita je zcela vypuštěná, snížený stav, normální stav, zvýšený stav (popř. povodeň).
 • Odhadneme, kolik % hladiny pokrývá plovoucí vegetace.
 • Zaznamenáváme negativní faktory (např. kácení stromů, lov, vyrušování rekreanty, rybáři).
 • Zhodnotíme celkový stav lokality z hlediska vhodných podmínek pro ptáky (3 kategorie): špatný, průměrný, výborný.

 

Ukládání dat

Základním nástrojem pro ukládání dat z dubna až července je online Faunistická databáze ČSO (birds.cz/avif/). Spolupracovníci budou zapisovat veškerá svá pozorování do databáze bezprostředně po sčítání, nejpozději do týdne.

Pro zapisování výsledků sčítání v říjnu slouží odkaz: http://www.waterbirdmonitoring.cz/ukladani-vysledku-scitani/