Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo

Monitoring vodních ptáků v ČR

Foto: Josef Chytil

Metodické pokyny ke Sčítání hnízdních populací vodních ptáků a Monitoringu vodních ptáků v době migrace (duben / říjen)

Sčítání hnízdních populací vodních ptáků je jednoduchý monitorovací program zaměřený na zjištění početnosti a reprodukční úspěšnosti u nás hnízdících druhů vodního ptactva. Populace mnohých druhů vodních ptáků prodělávají rozsáhlé změny, zahrnující úbytek racka chechtavého a většiny druhů kachen či potápek. Naopak jiné druhy jako husa velká nebo husice nilská se intenzivně šíří. Cílem sčítání proto bude získání co nejpřesnějších údajů o stavu populací vodních ptáků na území České republiky. Budeme zaznamenávat počty samců a samic (u kachen) a zajímají nás počty, resp. stáří mláďat v rodinkách.

 

Termíny sčítání

První kontrola se provádí ve druhé polovině května (16.-31.5., druhá kontrola (zaměřená především na rodinky vodních ptáků) pak probíhá v červenci. Volba termínu není striktně vázána na konkrétní datum. V případě dubnového a říjnového sčítání je vždy stanoven doporučený termín (viz www.waterbirdmonitoring.cz), jakékoliv údaje z dubna, resp. října jsou však vítány.

 

Lokality

Sčítání se provádí na všech lokalitách s výskytem vodního ptactva, jako jsou rybníky, přehradní nádrže, jezera, štěrkoviště, pískovny, řeky, záplavové oblasti řek, kanály a další. Pro účely tohoto monitoringu se za lokalitu považuje lokalita vymezená v rámci programu Monitoringu vodních ptáků v ČR www.waterbirdmonitoring.cz/programy/. Na této stránce se přihlašujte na lokality, na nichž se rozhodnete sčítat vodní ptáky. Pokud objevíte jinou, zde neuvedenou zajímavou lokalitu, na které budete chtít provádět sčítání hnízdních populací vodních ptáků, neváhejte nás kontaktovat (viz níže). Obdobně nás neváhejte kontaktovat v případě jakýchkoliv problémů s přihlašováním na lokality na e-mail: iwccz@post.cz.

 

Zaznamenávané druhy

Během sčítání se zaznamenávají údaje o výskytu typických druhů vodních a u vody žijících ptáků z řádů potáplice, potápky, veslonozí, brodiví, vrubozobí, krátkokřídlí, dlouhokřídlí, ale i údaje o druzích s užším vztahem k vodnímu prostředí z ostatních řádů, jako např. orel mořský, moták pochop, orlovec říční ledňáček říční, skorec vodní. Zaznamenávání dalších druhů pěvců není povinné. Mezi sledované druh, patří i nepůvodních druhů (vyskytujících se mimo původní areál rozšíření).

 

Metodika sčítání

Sčítání se provádí na každé monitorované lokalitě dvakrát. Při kontrolách projdeme celou lokalitu podél břehu a zkontrolujeme všechny zátoky a nepřehledná místa. Ptactvo se nesčítá jen na vodní hladině, ale i na přilehlých štěrkových naplaveninách, porostech rákosu a v břehových porostech přilehlých k lokalitě.

  • Na malých vodních tocích procházíme po břehu na celém vymezeném úseku. Během sčítání zapisujeme jen ty jedince, kteří nám proletí za záda nebo do stran, a až na konci sčítání zaznamenáme ty, které jsme tlačili ve směru svého pohybu před sebou.
  • Na větších vodních tocích, velkých rybnících a přehradách, kde není možné jít přímo po jejich břehu, se zastavujeme na břehu v takových místech a intervalech, abychom měli dobrý přehled o celé kontrolované lokalitě.
  • Na malých vodních nádržích je možné sčítat z jednoho bodu, pokud z něho máme přehled o celé kontrolované lokalitě.

 

Ptáci:

  • Zaznamenáváme celkový počet jedinců daného druhu.

U druhů, kde je možné rozlišit pohlaví (veškeré druhy kachen, moták pochop) sčítáme odděleně samce a samice. U těchto druhů se pokuste určit pohlaví všech dospělých jedinců.

  • Zjišťujeme počet rodinek (párů nebo samic) s mladými, a to pokud možno u každé rodinky zvlášť. Pokud bude zjištěna smíšená skupinka (rodinka) tvořená páry nebo samicemi více druhů, zaznamenáme počet dospělých jedinců a počet mladých jedinců jednotlivých druhů v každé skupince.
  • Dále zjišťujeme stáří mláďat). Do poznámky můžete uvádět bližší určení stáří dle metodik, které najdete na http://www.waterbirdmonitoring.cz/metodiky/

 

Lokalita:

  • Zaznamenáváme výšku vodní hladiny (4 kategorie): lokalita je zcela vypuštěná, snížený stav, normální stav, zvýšený stav (popř. povodeň).
  • Odhadneme, kolik % hladiny pokrývá plovoucí vegetace.
  • Do poznámky zaznamenáváme negativní faktory (např. kácení stromů, lov, vyrušování rekreanty, rybáři).

 

Ukládání dat

Výsledky sčítání můžete zaznamenávat přímo na stránky Monitoringu vodních ptáků v ČR: http://www.waterbirdmonitoring.cz/login/?next=/programy/vlozeni-vysledku/

nebo s uvedením kódu lokality (např. IWC 34024) do faunistické databáze ČSO na https://birds.cz/avif

nebo také s uvedením kódu lokality do nálezové databáze ochrany přírody NDOP. https://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni